Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken we persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Astrid Schneiders

Bedrijfsnaam: OptiZijn

Laan van Nieuw Oost-Indië 174, 2593CB Den Haag

Telefoon 0637198385

Persoonsgegevens die wij online verwerken voor het inschrijven op de nieuwsbrief

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Het inschrijven op de (3 maandelijkse) nieuwsbrief gebeurt online door het invullen van een aanvraagformulier of  het downloaden van het e-book, waarbij je toestemming geeft voor het toesturen van de nieuwsbrief. Je kunt je altijd en heel gemakkelijk uitschrijven door middel van  een uitschrijfknop, die zich bevindt onder iedere nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij het aangaan van een coaching-traject

OptiZijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gespreksverslagen
 • Gezondheid
 • Medicijngebruik
 • Gewichtsverloop

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OptiZijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

OptiZijn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Optizijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Na afloop van het coachingstraject beslist de cliënt zelf wat er met de gegevens gedaan wordt. Veel cliënten vinden het prettig om na een bepaalde periode terug te komen en dan is het fijn als de gegevens nog beschikbaar zijn.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

OptiZijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OptiZijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OptiZijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar astrid@optizijn.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Gewichtsconsulente Astrid Schneiders wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OptiZijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via astrid@optizijn.nl.

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS